มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.(ประเภทวิชาการ)

705

3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ).pdf

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวยาญ).pdf

3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ).pdf