ประมูลจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดย วิธี Pavement In-Place – recycling สายบ้านห้วยวังหลวง ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยระบบอิเล็คทรินิคส์

252

http://tanue.go.th/wp-content/uploads/2018/05/3.pdf