ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในตำบลทาเหนือ (บ้านใหม่ดอนแก้ว, บ้านห้วยวังหลวง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

346

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ