ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัย

410

ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย