ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

385

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย