ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซืัอวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 26 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

267

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด