ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ธุรการประจำกองช่าง จำนวน 1 คน

673

ธุรการกองช่าง