ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

256

สรุปผลการจัดซืัอจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2561