ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 10 รายการ

274

1.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพหนะขนส่ง แบตเตอรี่ และคีมคีบแบต จำนวน 2 รายการ

2.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรรี่เครื่องสำรองไฟ หมายเลขทะเบียน 416-59-0033 จำนวน 1 รายการ

3.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างว่อมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน บษ 3285 ชม จำนวน 14 รายการ

4.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์) จำนวน 7 รายการ

5.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ไฟกระพริบชนิด LED จำนวน 2 รายการ

6.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมลานอเนกประสงค์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง จำนวน 2 รายการ

8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 20 รายการ

9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลทาเหนือ และที่ทำการ อบต.ทาเหนือ จำนวน 3 รายการ

10.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จำนวน 10 รายการ