ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ

478

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2 โครงการ

ราคากลางหมู่1

ราคากลางหมู่4