ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงาน งานดูแลรักษาความปลอดภัย

1224

ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทงาน งานดูแลรักษาความปลอดภัย สังกัด สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในระหว่างวันที่  9 – 17 มีนาคม 2560 เฉพาะวันเวลาราชการ  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ  อำเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ประกาศ  ณ  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า  มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ  ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ