ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล้คทรอนิคส์ (จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)

392

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล้คทรอนิคส์ (จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)