มาตารฐานกำหนดตำแหน่ง อบต.(อำนวยการท้องถิ่น)

805

2101 นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง).pdf 

2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง).pdf

2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง).pdf

2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง).pdf

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง).pdf

2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง).pdf

2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง).pdf

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง).pdf

2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง).pdf