ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง บ้านใหม่ดอนแก้ว หย่อมบ้านห้วยวังหลวง หมู่ที่ 2 จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

362

??ҹ??С??