ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง บ้านแม่ตะไคร้ หย่อมบ้านแม่ต๋ง หมู่ที่ 1 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

340

??ҹ??С??