ซื้อวัสดการเกษตร (ยาป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

349

??ҹ??С??