ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก และ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

325

??ҹ??С??