ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

350

??ҹ??С??