จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หน้าบ้านนายสม สองเมือง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยวังหลวง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

338

??ҹ??С??