จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายศรีบัตร หมู่ที่ 3 บ้านป่าม่วง จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

356

??ҹ??С??