จ้างบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบแบบแปลนรายการและให้คำปรึกษา พร้อมรับรองแบบแปลนรายการงานก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

402

??ҹ??С??