ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ และนม ยู.เอส.ที. ในภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

222

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาอาหารเสริมนม