ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานประจำรถฉุกเฉินทางการแพทย์ของ อบต.ทาเหนือ จำนวน 4 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

254

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปฏิบัติงานรถฉุกเฉิน-สมโพง