ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงลำเหมือง โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 16 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

224

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาท่อ-PVC-16-ท่อน