ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ชั้น 8.5 ความยาว 4 เมตร จำนวน 7 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

263

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุก่อสร้างช่าง