ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนายนพพร หมู่ที่ 3 บ้านห้วยบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

227

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างถนน-คสล.บ้านนพพร (1)