ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันเครื่องรถหมายเลขทะเบียน 83-2254 จำนวน 1 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

227

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาน้ำมันเครื่อง