ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

256

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซ่อมแซมถนนบ้านป่างิ้ว