ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมฝายโต้งตะวันออก บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

239

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาฝายโต้งตะวันออก หมู่ที่ 2