ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านแม่ตะไคร้ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาวสายฝน เต๋จ๊ะแยง)

479