ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

364

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุก่อสร้าง (1)