ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

403

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องตัดหญ้า