ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมแซมถนนการเกษตรห้วยงูไปห้วยเสือ บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

231

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถนนสายห่้วยงูห้วยเสือ