ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 10 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

424

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องรับส่งวิทยุ