ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

412

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาคอมพิวเตอร์กองช่าง