ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้าง่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนภายในตำบล บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

228

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถนนภายในตำบลบ้านแม่ตะไคร้