ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

240

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาลำเหมือง-บ้านห้วยยาบ-หมู่ที่-5