ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

223

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุวิทยาศาสตร์