ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศูนย์ศิลปชีพ-อ่างแม่ะไคร้ บ้านแม่ตะไคร้ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

230

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาถนน คสล บ้านแม่ตะไคร้