ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

232

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาตู้เหล็ก 2 บาน 1 ตู้