การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

465

การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ และสมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐