กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

391

ระเบียบมท. ประชุมสภา

ระเบียบแผน ฉ.3

ระเบียบแผน 2559 ฉ.2

ระเบียบค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 2559

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. 2541และแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548

ระเเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 2547

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติว่าด้วยเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐pdf

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ ๒

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ปี ๕๖