วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ทาเหนือ พร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำบลทาเหนือ คณะครูนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทาเหนือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแม่ตะไคร้ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ๙ วัด

484

เข้าพรรษา๖๐

เข้าพรรษา ๖๐

เข้าพรรษา ๖๐

เข้าพรรษา ๖๐

เข้าพรรษา ๖๐

เข้าพรรษา ๖๐