ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่องสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในรอบเดือน ธันวาคม 2563

114

CCF04012564