จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสวาท ปริมาณงานกว้าง 2.50 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.50 ตารางเมตร บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลทาเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23

??ҹ??С??