รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่

34

หน้าปก อบต.ทาเหนือ

14 รายงานประเมินความพึงพอใจ อบต ทาเหนือ