สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563

182

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2563