โครงการอบรมการทำขนมไทย บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4

198
เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน 2563องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือจัดโครงการอบรมการทำขนมไทย
บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4
ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการทำขนมไปใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพ รายได้เสริมให้กับคนในชุมชนต่อไปณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านป่างิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่