โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายป่าไม้และนโยบายการจัดการทรัพยากร

210

องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบล/หมู่บ้านและผู้นำชุมชนร่วมเข้าอบรมโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายป่าไม้และนโยบายการจัดการทรัพยากรโดยนายกองค์การบริการส่วนตำบลแม่ทาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันที่21สิงหาคมพ.ศ.2563  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ