146

โครงการอบรมให้ความรู้สุขภาพและอนามัยแก่ประชาชน

        หัวข้อ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ               ที่มียุงลายเป็นภาหนะโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ในวันศุกร์ที่ 31  เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ